Chiangmai Daily News

เปิดเงินเดือน! ส.ส.-ส.ว.-รัฐมนตรี แต่ละตำแหน่งได้เงินเดือนเท่าไรกัน

ตอบข้อสงสัยของใครหลายคน ถึงเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส.ส.-ส.ว.-รัฐมนตรี ว่ามีจำนวนเท่าไรกันบ้าง เลยหยิบยกข้อมูลมาฝากกัน

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

           1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 75,590 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท    
           
           2. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท 

           3. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท 

           4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท 

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

   1. ประธานวุฒิสภา 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท
 2. รองประธานวุฒิสภา 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท 

  3. สมาชิกวุฒิสภา 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท 
           เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท    

ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ 

    1. นายกรัฐมนตรี 
           อัตราเงินเดือน 75,590 บาท 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท     

    2. รองนายกรัฐมนตรี 
           อัตราเงินเดือน 74,420 บาท 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 45,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท 

           3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ 

           อัตราเงินเดือน 73,240 บาท 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท 
           รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท 

  4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
           อัตราเงินเดือน 72,060 บาท 
           เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 41,500 บาท  
           รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท  

ซึ่งนอกจากรายได้ประจำแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองต่าง ๆ ยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเบี้ยประชุม โดยถ้าเป็นประธานประชุมกรรมาธิการ ได้ครั้งละ 1,500 บาท

และหากท่านนั้นมีการประชุมกรรมาธิการ ได้ครั้งละ 1,200 บาท ส่วนประชุมอนุกรรมาธิการ ได้ครั้งละ 800 บาท